ناکارآمدی جامعه شناسی (قسمت دوم) با ذکر راهکار

209
توضیح ناکارآمدی جامعه شناسی با شرح مکتب پوزیتیویسم و در ارتباط با این مکتب بیان شده است و راهکاری ارائه گردیده است. چرا که اعتقاد دارم ذکر نواقص و ایرادات وقتی جایز است که جایگزین و راهبردی برای آن نیز داشته باشیم. راهکارها می توانند هر یک به عنوان یک فرصت شغلی و یک کارآفرینی در حوزه جامعه شناسی عمل کنند.
pixel