اهدای انگشتر سردار سلیمانی به شاعر جوان

3,001

دانیال شُلیبی: وقتی انگشترشان را درآوردند و گذاشتند دستم، نهایت مهر و محبتی که در عمرم چشیده بودم را درک کردم.