آموزش و پژوهش استان

55

آموزش و پژوهش استان بوشهر #مجهزترین_معتبرترین_توانمندترین_و_گسترده_ترین_نهادآموزشی_استان #مرکز_آموزش_و_پژوهشهای_توسعه_و_آینده_نگری #لوکوموتیو_حرکتی_سازمان_برنامه_و_بودجه_کشور_است. آدرس:بوشهر-خیابان شهیدچمران (چهارباندی)،مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری تلفن: 09170188412 -33565530 فاکس: 33555009 @apboushehr @apbushehr