طرح قرآنی 71ـ شماره7104-هفته چهارم

101

این طرح در خصوص اشاعه فرهنگ قرآنی توسط کانون فرهنگی مبین مسجد امام حسین علیه السلام ، طراحی و اجرا میگردد ، بدین منظور هر هفته یک آیه از قرآن ، از طریق نسخه چاپی و فضای مجازی در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت که د رطول هفته بتوانند در خصوص کاربرد عملی آیه مورد نظر در زندگی ، با دیگر اعضاء خانواده ، دوستان ،آشنایان ، فامیل، همکاران و .... به تبادل نظر پرداخته و درصورت تمایل آیه و معنی آنرا حفظ کرده و به آن عمل نمایند. کانون فرهنگی مبین مسجد امام حسین علیه السلام