دیدبان حقوق کسب و کار - شماره 61

43

شماره شصت ویک-1398/03/29 در برنامه شماره شصت ویکم دیدبان حقوق کسب و کار از: 1-نکات مهم و اساسی در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور وحمایت از کالاهای ایرانی 2-رفع ابهام از مواد53،81،103،138 مکرر وچند مادۀ دیگرقانون مالیاتهای مستقیم 3-بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب 4-شرایط درخواست های خرید ارزمرتبط باخدمات طرف خارجی به همراه لیست بانک مرکزی متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگ