ادواردو

579
دنیا را ببین! آرزوهای من برای او خاطره بوده. ادواردو را میگویم. پسرِ آنیلیِ سرشناس؛ آقازادۀ بزرگ ایتالیا . که می توانست مثل خیلی از آقازاده های آن زمان ایتالیا، دنبال عیش و خوشی و جت اسکی سواری اش باشد. اما میان این معرکه حس کرد یک جای کار می لنگد.... همه چیز داشت اما انگار یک چیز کم داشت! چیزی که با پول نمی توانست بخردش!
pixel