تمامی تدابیر لازم برای مقابله با خطرات احتمالی سیل پیش بینی شده است.

48
pixel