زخم واریس ناشی از واریس طنابی

81
با درمان به موقع واریس جلوی ایجاد عوارض خطرناک آن رابگیریم
pixel