مصاحبه اختصاصی خانه آفرین با رضا بابک

181

این مصاحبه توسط خانه فرهنگ و هنر آفرین انجام شد. ضمنا، خانه آفرین از ایشان در نخستین جشن آفرین که در سالن 500 نفری باغ کتاب تهران در تاریخ 20 تیر 1397، برگزار شده بود تقدیر کرده و جایزه صدآفرین را به ایشان اهدا کرد.

خانه آفرین
خانه آفرین 11 دنبال کننده