افتتاحیه رقابت های دانش آموزان دختر در رامسر از شبكه سه

180

گزارش افتتاحیه رقابت های ورزشی قهرمانی دانش آموزان دختر در رامسر پخش شده از خبر ورزشی شبكه سوم سیما