کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی: پنل تخصصی مدیریت

6
سخنرانان: دیدگاه پنج دین مهم جهان درباره مدیریت، کارکردهای معرفت شناختی دین برای مدیریت - پروفسور برونو دایک ؛؛؛ مطالعات دین و مدیریت در غرب - دکتر حسن عابدی جعفری
pixel