غزل 112 - حافظ - آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد

111
آن که رخسارِ تو را رنگِ گل و نسرین داد صبر و آرام تواند به منِ مسکین داد وان که گیسوی تو را رسمِ تطاول آموخت هم تواند کرمش دادِ منِ غمگین داد من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم که عنانِ دلِ شیدا به لبِ شیرین داد گنجِ زر گر نبود کنجِ قناعت باقیست آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد
pixel