فعالیت های پژوهشی مجتمع آموزش عالی مشهد

220

این فتوکلیپ به سفارش جامعه المصطفی العالمیه در مشهد مقدس که توسط شرکت خدمات مهندسی گیتی سیستم تولید گردیده است و به صورت 3D و انیمیت عناوین کار شده است