نمایشگاه طراحی مفهومی کمپانی خودرو سازی نیسان

549

نمایشگاه های طراحی مفهومی خودروها جز پرطرفداری ترین نمایشگاه برگزار شده در سطح دنیا هستند. چرا که در این نمایشگاه ها به نوعی افراد می توانند تکنولوژی های چندین سال جلو تر از خود را ببینند. در ای ن ویدئو به نمایشگاه طراحی مفهومی شرکت خودرو ساز ژاپنی یعنی نیسان رفته ایم. Nissan Conceptstore 2020 Tokyo VMotion 2.0

pixel