آموزش ساخت دستگاه پرواز روح!

1,176

با کمک این وسیله میتوانید خیلی راحت تر برونفکنی و پرواز روح را تجربه کنید. کافیست هنگام خواب این وسیله را روشن کنید و در چند متری خود قرار بدهید. صدایی که وسیله تولید میکند طوری است که باعث میشود به مرز خواب و بیداری و یا قبل از بیدار شدن به فلج خواب برسید. / آموزش های بیشتر در سایت اسرار ماورا می باشد. www.AsrarMavara.ir