تیزر همایش کاربردی حماسه اربعین | بخش دوم

152

مرکز مطالعات راهبردی صراط انقلاب دوره حماسه اربعین برگزار می کند.