تحرک و ورزش هوازی با تردمیل توسط گلهای مرکز اتیسم فریحا

379

استفاده از تردمیل توسط مربی ها و گلهای مرکز اتیسم فریحا جهت حرکات ورزشی، تحرک، بازتوانی و تقویت قوای جسمی و تعادل مرکز اتیسم فریحا اولین پایگاه غربالگری اتیسم شهر تهران با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران https://instagram.com/AutismFariha @AutismFariha www.AutismFariha.ir 66681309 09058074245