حذف اسناد مهم بانکی و جعل امضا در پرونده متهمان بانک سرمایه

482

بیست و نهمین جلسه دادرسی متهمان پرونده بانک سرمایه با رسیدگی به اتهام هفت نفر از متهمان

سیمای عدالت
سیمای عدالت 282 دنبال کننده