تبلیغ برگر کینک علیه مک دونالد

1,038

برگرکینک با استفاده از ویدئوی خود مک دونالد و تغییرات کوچک در آن ضمن تشکر از مک دونالد به خاطر اینکه همه جا هست به مخاطب یادآوری کرد که فاصله دور برگرکینگ ارزشش را دارد تا وعده با کیفیت غذایی را بدست بیاورد.