مهاجرت نفت سنگ مخزن پوش‌سنگ تله‌نفتی قیر طبیعی زمین شناسی یازدهم

225
مهاجرت نفت مهاجرت اولیه مهاجرت ثانویه ذخایر نفتی سنگ مخزن پوش‌سنگ انواع تله‌نفتی قیر طبیعی پروانه بهرامی سامانی شهرکرد ناحیه دو
pixel