مکالمه زبان انگلیسی همراه پرهام مارزلو در اتیچر

199

در این ویدیو آموزشی همراه پرهام مارزلو در اتیچر نکاتی درباره تلفظ لغات (word stress) را یادبگیرید. در https://oteacher.org می توانید مطالب بیشتری یادبگیرید.