یادگار روزگاران دور، فصل همدلی

139

بازی های ایرانی، یادگار روزگاران دور است؛ با نمادهایی از کار و زندگی، همدلی و همکاری، رزم و بزم در جشنواره فصل همدلی، رویداد بازی های بومی محلی در فرهنگسراهای شهرداری مشهد برگزار شد.