فصل همدلی ، شیرینی کام مشهدی ها

218

مردم، راضی از «فصل همدلی» در روزهای ناملایم و سخت، جشنواره فصل همدلی، کام مشهدی ها را شیرین کرد. بوستان چهل بازه و گزیده ای از شور و نشاط اهالی شهر امید و زندگی