بازدید اعضای کمسیون آموزش مجلس شورای اسلامی

271

بازدید اعضای کمسیون آموزش مجلس شورای اسلامی از مرکز تخصصی آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد