سایه جنگ

1,113
اشغالگری ویتنام توسط فرانسه و پیامدهای آن و مقاومت مردم ویتنام در برابر جنگ تمام عیار در برابر غرب
pixel