روز پزشک و گزارش از بیمارستان گاندی

258

زادروز و بزرگداشت حکیم بزرگ بوعلی سینا و روز پزشک و گزارش از تجلیل مقام والای پزشک در بیمارستان گاندی تهران، همچنین در این گزارش مهندس احمد سلام زاده از اعضای هیئت مدیره بیمارستان و صاحب بخش تصویربرداری بیمارستان صحبت کردند.