تصادف در روز بارانی

366
فیلم یک تصادف و برخورد چند خودرو باهم، ضبط شده توسط دوربین خودرو در یک روز بارانی
pixel