ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

صفحه اول وبسایت دردآشنا Dementia dardashna homepage

190
با توجه به گسترش خدمات پروژه دردآشنا، صفحه اول قبلی وبسایت، گویا و در بر گیرنده همه خدمات نبود. به همین دلیل صفحه اول وبسایت را طراحی مجدد کردم که بهتر و آسانتر مراجعین عزیز را در دستیابی به مطلبی که مورد نظرشان است راهنمایی نماید. در این پادکست به اختصار خدمات متنوع پروژه دردآشنا را برای مراقبین و مراجعه کنندگان عزیز شرح داده و راه دسترسی به آنها را بازگو می نمایم.
pixel