مانور اطفاء حریق فرودگاه با خودروهای سنگین کار صنعت

735

مانور اطفاء حریق هواپیما به وسیله خودروهای مخصوص فرودگاه ساخت شرکت مهندسی سنگین کار صنعت