کتاب مانگا و اهورا، قسمت 10

453

در قسمت دهم؛ واژه های فارسی همچون «تهران» «عسل» «ماهک» «شمیران» چه میگویند؟. در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان. واژه ها چه میگویند؟.