استرس بیهوشی

493

در عمل های جراحی بینی میتوان از دو روش بیهوشی عمومی و بیهوشی موضعی استفاده کرد که ترجیح بر بیهوشی عمومی است. دکتر پیمان برومند متخصص گوش و حلق و بینی در این باره توضیح میدهند