نشست تبیین اهداف و الزامات درگاه ملی G4B - مهرماه 1398

178

راه حلی برای آسانی کسب و کار بجز سیستمی کردن اخذ مجوزات لازم برای راه‌اندازی کسب و کار وجود ندارد.

pixel