اهدا جام به قهرمانان المپیاد آماده

181

اهدا جام های قهرمانی به تیم های اول تا سوم در مرحله کشوری ششمین المپیاد آماده دختران گروه الف