یک کار تحقیقاتی، این مشکل را حل نموده است.

184
برای رفع شوره سر، همچنان استفاده از روغن درخت چای و ماده ی موثره ی اکتوپیروکس را پیشنهاد می دهیم.
pixel