امکان توسعه مهارت های شناختی، دکتر محمود تلخابی

71
صحبت های دکتر محمود تلخابی، استاد دانشگاه فرهنگیان و موسسه آموزش عالی علوم شناختی پیرامون چالش بازی سرمایه شناختی و طراحی بازی
Cognotech 17 دنبال کننده
pixel