در حال بارگذاری
پخش خودکار بعدی:
؟
با فعال بودن پخش خودکار، در صورتی که سایت را رها نکرده باشید، پس از پایان نمایش، ویدیو بعدی پخش می‌شود.

GC initial Zirconia Disk دیسک زیرکونیوم مخصوص CAD/CAM

455
اﯾﺪه آل ﺑﺮاى وﻧﯿﺮ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﮐﺎﻧﺘﻮر ﮐﺎﻣﻞ / کیفیت ﺑﻰ ﻧﻈﯿﺮ و ﺗﺮاﻧﺴﻠﻮﺳﻨﺴﻰ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد / ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺑﻠﻮک ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﺎﮐﻪ : اجرای تکنیک Green State روی initial Zirconia Disk بخش 2
4 سال پیش
آموزشی
دیدگاه‌ها