GRIDRUNNER™ Underfloor Cable Routing System

462
پندوئیت 4 دنبال‌ کننده
462 بازدید
اشتراک گذاری
GridRunner Underfloor Cable Routing System "سبد کابل" سیستمی برای هدایت کابل زیرکف کاذب: سبد کابل، سیستم هدایت کابل از زیر کف کاذب است که طراحی دشده برای هدایت، مدیریت و آرایش مسیرهای کابل دیتای مسی، کابلهای ترانک فیبر نوری و کابلهای برق در زیر کف استفاده شده در مراکز داده و مراکز ارائه دهنده خدمات این سیستم بهینه شده برای پشتیبانی کابلهی ... لینک رشته ای فیبر نوری، که معمولا برای ارتباط بین سوئ
پندوئیت 4 دنبال کننده
pixel