بیماری رینو(سردی دست وپا)

143

اگر بطور مداوم احساس سردی در انگشتان دست یا پاهاتون می کنید این ویدیوی کوتاه رو ببینید.