ماجراهای آقای نیک و شهروند محترقه

71

شایعه پراکنی باعث بروز اتفاقاتی گاه جبران ناپذیر می شود.شهروند محترقه با تاثیرگرفتن از شایعات با عدم رعایت اصول ایمنی حادثه آفرید.

qfire125
qfire125 3 دنبال کننده