اسانسور کارگاهی بدون کابل

341

برای اولین بار در ایران اسانسور کارگاهی بدون داشتن کابل راه اندازی گردید