سوخته دلم....

745
نوای غم لرستان سوخته د ل دونه ولا چه حالی دارم
pixel