انتقاد مجری از حضور مسئولین در افطاری سفارت انگلیس

328

 انتقاد مجری تلویزیون از حضور مسئولین در افطاری سفارت انگلیس 

کلاکت
کلاکت 11 هزار دنبال کننده