کیلیت آنگولار یا التهاب زاویه لب

97

کیلیت آنگولار حالتی است که باعث ایجاد پلاک‌های قرمز متورم در گوشه‌ی دهان و محل به هم رسیدن لب‌ها به هم می‌شود.

VirtualDr
VirtualDr 67 دنبال کننده