اجرای صحیح حرکت تی بار دستگاه

9,159

توضیحات حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/t-bar-row

فیتنس پرو
فیتنس پرو 355 دنبال کننده