پرواز بالگرد و اعزام تیم واکنش سریع برای نجات یک گروه مستندساز از ارتفاعات دزفول

107
pixel