گفتار82 ”چرا حکمت هستی را نمیفهمیم“-سگ در نگاه امام علی

216
چه حکمت های برین و شگفتی که میتوان از سگ آموخت.
pixel