گفتار82 ”چرا حکمت هستی را نمیفهمیم“-سگ در نگاه امام علی

198

چه حکمت های برین و شگفتی که میتوان از سگ آموخت.