اجرای همخوانی " یا رسول الله مدد یا حبیب الله مدد "

2,065

در حرم مطهر پیامبر اعظم