دوربین 95، قسمت21 ؛خوراکی های ایرانی درفروشگاه های سوئد

31

1826- گشتی در فروشگاه و خوراکی های ایرانی در سوئد . فرستنده : سهیلا امینی