#نرم افزارپخش مویرگی زرین | نمایش مشتری فعلی احتمالی

443
در نرم افزار زرین مپ ویزیتور در قسمت انتخاب مسیر مشتریان بنا به برنامه ویزیت روزانه, منطقه وشهر و مسیر مورد نظر خود را برای ویزیت روزانه انتخاب می کند و تمام مشتریان فعلی و احتمالی موجود در ان منطقه یا مسیر به همراه نقطه ثبت شده برای ان مشتری بر روی نقشه قابل مشاهده است.
pixel